POLİTİKALARIMIZ

 • Sfero ve Pik Döküm konusundaki uzmanlığımızla ülke ekonomisine katma değer sağlayıp, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ağır sanayi firmalarının tedarikçisi olmayı,
 • Üretim ve Faaliyetlerimizde kaliteden ödün vermeden teknolojik gelişmeleri takip ederek, üretimi miktarını ve rekabet gücümüzü sürekli artırmayı,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en üst düzeyde sağlamayı,
 • Tüm çalışmalarımızı ulusal / uluslar arası ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmeyi,
 • Üretimin her aşamasında tüm çalışanlarımıza Kalite Yönetim Sistemimizin önemini aşılayarak ve süreçleri gözden geçirme çalışmaları ile sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmeyi,
 • Çalışanlarımızın haklarına saygılı, gelişimleri için eğitime önem vermeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi yürütürken çevreye duyarlı olmayı,

Taahhüt Ederiz.

 • Pik ve sfero döküm ürünlerin üretimini yüksek kalite standartlarında gerçekleştiren Dirinler Döküm , tesislerinde enerji kullanımını minimum seviyeye indirerek enerji tasarrufuna katkı sağlamaktır.
 • Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi Enerji Performans Göstergelerini izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
 • Enerji kullanımında en büyük payı olan elektrik enerjisini tasarımdan başlayarak proseslerimize kadar her aşamada değerlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı
 • Makine ve teçhizat satın alırken enerji verimliliğini dikkate alarak enerji performansını arttırmayı,
 • Mevcut ve işe yeni başlayan tüm personelimize enerji yönetim sistemleri ile ilgili düzenli eğitim vermeyi

Taahhüt Ederiz.

 • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızın çevre bilinci hakkında bilinçlenmesi için gerekli faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Enerji verimliliğimizi sürekli artırarak, yenilenebilir enerjilerin ağırlığını enerji tüketimlerimizde artırarak sera gazı emisyonlarımızı azaltıp karbon nötr hedefine ulaşmayı,
 • Kaynak yönetimimizdeki sürdürülebilirliği artırarak atıklarımızı kontrol altında tutarak her yıl için azaltmayı,
 • Tüm faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel etkileri dikkate alınarak, çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak, sürdürülebilirliğini sağlamak. Proseslerimizden çıkan tüm atıklarımızı (su, hava, tehlikeli atık vb.) azaltıp, yerinde ayrıştırma yöntemi uygulayarak geri dönüşüme olanak sağlamak, çevreye zarar vermeyecek şekilde filtreleyip yaşam döngüsüne katmayı,
 • Proseslerimizde kullanılan kimyasal maddelerin alternatiflerini sürekli araştırarak çevre için zararsız hale dönüştürmeye çalışmayı,
 • Tüm bu çalışmaları yaparken belirlediğimiz çevre ve iş sağlığı amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi,
 • Sağlık, Emniyet ve Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre, çalışanlarımız ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,

Taahhüt ederiz.

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi ve uygulamayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman, teçhizat ve teknolojileri kullanmayı,
 • Tüm çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda pasif önlem, çözüm odaklı yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin benimsenmesi için çalışanlarımıza, hizmet aldığımız çözüm ortaklarımızın çalışanlarına ve ziyaretçilere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

Taahhüt ederiz.

İnsan Haklarına Saygı ve Uygunluk

 • Dirinler Döküm çalışanları, müşterileri, iş ortakları, rakipleri ve faaliyet gösterdiği topluluklarla olan ilişkilerinde insan haklarına uygun davranmak, onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için çalışır.
 • Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Dahil Etme
 • İşe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı, becerisi ve deneyimi temel alınarak gerçekleştirilir.
 • Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için farklı geçmiş ve deneyimlere sahip, farklılıklara saygı duyan, açık görüşlü ve hoşgörülü yeteneklerin Dirinler Döküm’e çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için çalışılır.
 • Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık
 • Dirinler Döküm ve Şubeleri, çalışanlarına eşit haklar ve fırsatlar sunularak eşit davranmaya özen gösterir. Din, ırk, renk, cinsiyet, yaş ve statüden bağımsız tüm çalışanlarına eşit davranmaya, kendini adamıştır.
 • İşe alım, ücret, terfi, çalışma saatleri dahil olmak üzere hiçbir çalışana ayrıcalık yapmaz.
 • İfade Özgürlüğü
 • Dirinler Döküm ve Şubelerinde, çalışanların kendilerini özgürce ifade etmelerini sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmek için gerekli araç ve ortamları sağlar.
 • Zorla Çalıştırma
 • Dirinler Döküm ve Şubelerinde zorla işçi çalıştırılması yasaktır. Lokasyonlarımızda hiçbir şart altında zorla işçi çalıştırmayacak veya çalıştırılmasına da izin vermez ve işgücünü fiziksel olarak suistimal etmez.
 • Çocuk İşgücü
 • Hiçbir kademede çocuk ve genç işçi çalıştırılmaz.
 • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
 • Dirinler Döküm ve Şubeleri, çalışma alanında emniyetsiz koşulların veya davranışların tespit edilmesi durumunda, müşterilerin ve çalışanların sağlık, emniyet ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri derhal alır. Ulusal ve Uluslararası mevzuatlarda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını takip ederek, proaktif yaklaşımla çalışmalarını sürdürür.
 • Şiddet ve Kötü Muamele
 • Dirinler Döküm ve Şubelerinde, fiziksel istismar, cinsel ve diğer taciz şekilleri, sözlü istismar türleri ile diğer yıldırma şekillerinin hiçbir türüne tolerans gösterilmez.
 • Çalışma Saatleri, Ücretler ve Özlük Hakları
 • Dirinler Döküm ve Şubelerinde, çalışanlar haftalık çalışma saatleri, ücret, fazla mesai ve yan olanaklar hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde çalışır. Çalışanların düzenli molalar, izinler yapması ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmasını destekler. Tüm ücretler, geçerli yasa ve yönetmeliklere göre ödenir.
 • İşyerinde gelişimi sürekli destekleyen, kişisel gelişim fırsatlarını, eğitim yatırımlarını, başarıyı ve yaratıcılığı destekleyen takdir ve ödüllendirme programlarını uygulayarak çalışanları teşvik eder.
 • Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi
 • Dirinler Döküm ve Şubeleri, politikalarına uygun olmadığı aktarılan edilen her durum ve şüphe için öncelikle araştırma tespit yoluna gider. Tespit edilen bir uyumsuzluk olması durumunda çözüm yoluna gidilir. Çözüm bulunamaması halinde ilgili tespit için, politika veya mevzuattan daha kısıtlayıcı olan gözetilerek aksiyon alınır.
 • Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü
 • Dirinler Döküm ve Şubeleri, çalışanlarının sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duyar.
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Dirinler Döküm her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Dirinler Döküm le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

RÜZGAR ENERJİSİ

Müşterilerimizin büyük bir bölümü; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri, Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

DETAYLAR +

GEMİ SANAYİ

Müşterilerimizin büyük bir bölümü; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri, Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

DETAYLAR +

VANA SANAYİ

Müşterilerimizin büyük bir bölümü; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri, Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

DETAYLAR +

OTOMOTİV

Müşterilerimizin büyük bir bölümü; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri, Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

DETAYLAR +

MAKİNE ve DİĞER SANAYİ

Müşterilerimizin büyük bir bölümü; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri, Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

DETAYLAR +